Asmens duomenų tvarkymas

Labdaros ir paramos fondas ATEITIS MŪSŲ VAIKAMS tvarko asmens duomenis vadovaujantis žemiau pateiktomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Asmenys, pateikę informaciją Fondui, savo pateikimo veiksmu išreiškia, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir sutinka su jomis.


Asmens duomenų tvarkymo taisyklės2017-09-05
Vilnius

  1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Remiantis šiomis Taisyklėmis asmens duomenų valdytojas yra Labdaros ir paramos fondas „Ateitis mūsų vaikams“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas labdaros ir paramos fondas, kurio registruota buveinė yra Tujų g. 15-21, Vilniaus m., įmonės kodas 304604990, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis Fondas tvarko. 1.3. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. 1.4. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį. 1.5. Automatinis būdas - reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis. 1.6. Duomenų valdytojas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų registre.
  1. Bendrosios nuostatos
2.1. Šis dokumentas reglamentuoja Fondo veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Fondo įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus. 2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – Duomenų subjektui teikiamų paslaugų (paramos) teikimas, administravimas, Duomenų subjekto identifikavimas Fondo informacinėje sistemoje, tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai. 2.4. Fondas renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Fondo patalpas. 2.5. Fondas Taisyklių 2.3. punkte nurodytais tikslais tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis: a) vardas; b) pavardė; c) asmens kodas; d) elektroninio pašto adresas; e) telefono numeris; f) gimimo data; g) lytis; h) dominanti informacija, susijusi su vaikų ugdymu.
  1. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Fondas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti. 3.2. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Fondo įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones. 3.3. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Fondas, kuris privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. 3.4. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  1. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas
4.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Fondui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Fondui rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu. 4.2. Fondas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu. 4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Fondui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Fondas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis. 4.4. Fondas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą. 4.5. Fondas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.
  1. Asmens duomenų perdavimas
5.1. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. 5.2. Fondas nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
  1. Asmens duomenų tvarkymo terminas
6.1. Fondas tvarko Asmens duomenis Duomenų subjektui naudojantis Fondo teikiama parama papildomam ugdymui ir 5 metus po paskutinės sutarties dėl vaiko papildomo ugdymo paramos su Duomenų subjektu pasirašymo. 6.2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
  1. Taisyklių keitimas
7.1. Fondas turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas paskelbiant tai savo internetiniame puslapyje. 7.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.
  1. Baigiamosios nuostatos
8.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Fondui yra pateikiami elektroniniu paštu (dovilezigaite@gmail.com) arba paštu (adresu Labdaros ir paramos fondas „Ateitis mūsų vaikams“, J. Basanavičiaus 8A-4, 01118 Vilnius, Lietuvos Respublika). 8.2. Atsakymą Fondas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš Duomenų subjekto, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo asmens kreipimosi dokumento gavimo dienos.

Tvirtinu:

Dovilė Žigaitė
Direktorė